Stödboende Concept Delectus

Stödboendet är en insats för män och kvinnor som kommer från behandlingshem, kommer ut från anstalt, missbruk eller på annat sätt står utanför i samhället, arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.

I denna form av boende finns olika steg där den boende, igenom att själv tar ansvar för att passa tider, gå på minst 2 NA/AA möten, skaffa sponsor i självhjälpsgrupper, klara sin ekonomi, visa engagemang, kommer avancera mot att ha sysselsättning, eget boende och ett väl fungerande liv.

I första delen av Stödboendet kommer personal från föreningen finnas som stöd och hjälp med 2 planerade NA möten i veckan, en kväll med matlagning i det gemensamma boendet, hjälpa till med ekonomi, inköp och planering när det finns behov av detta. Utöver detta kommer det vara tillsyn i boendet med urinprover och utandningsprovet oannonserat under hela vistelsen hos oss. Matlagningskvällar planeras med boendeansvarig och ingår i den ADL-träning som omfattar stöd i det vardagliga livet såsom personlig hygien, städning, tvättning, inköp, ekonomi och på nykter och drogfri grund slussas in i livet och mot sysselsättning. Inga ledigheter kommer att beviljas i fas 1 samt inga besök tas emot i lägenheten. Samt att en genomförandeplan upprättas omedelbart

När det närmar sig 3 månader kommer ett uppföljningsbesök att göras med remiterande instans där en utvärdering av de första 3 månaderna, här kommer även placerande enhet få en inblick i vad klienten gjort för framsteg under vistelsen i stödboendet. Vid denna utvärdering upprättar vi tillsammans en ny genomförandeplan för kommande 3 månader

Om det finns önskemål från remittenten kommer vi även skicka en skriftlig rapport en gång per månad.

En ASI utredning kommer vid förfrågan att göras därtill en vårdplan tillsammans med klienten med utgångspunkt från vad ASI utredningen visar på för hjälpbehov. Klienten kommer få det stödet som behövs för att sköta en sysselsättning och sin ekonomi.

Vid god skötsamhet, ansvarstagande med tider, ekonomi och engagemang på föreningen samt sponsorskap i självhjälpsgrupper, stegarbete i de 12 steget kommer klienten vidare till fas 2 där föreningen hyr en lägenhet som passar behovet för den boende, möblerat eller omöblerat, vanligtvis en 2a om det inte finns behov för umgänge med barn mm då blir det en större lägenhet som passar behoven. Tidsmässigt handlar det om ca 3-6 månader innan man kommer till fas 2 där tiden mest handlar om hur långt klienten själv har kommit i sin process.

Innan den boende kommer vidare till denna fas bör den boende ha en sponsor i 12 stegsprogramet, arbetat med steg 1,2,3 enligt 12 stegsmodellen, att ha fått god ordning på sin ekonomi vilket innebär att man gör en budget och håller den, inte lånar pengar av andra för att klara månaden.

Sysselsättningen kommer inledningsvis vara förlagd på föreningen på Dalengatan dvs 40 timmar i veckan samt att den boende kommer delta i Delectus Kalmars övriga aktiviteter, vi har tillgång till friskvård tre dagar i veckan. I detta avses även att på egen hand kunna passa tider man har i sin sysselsättning avtalade tider med frivård, socialtjänst mm utöver detta tillkommer s.k. ADL träning fas 2 inleds kontakten med arbetsförmedlingen samt kunskapsnavet med inskrivning för att förberedas för den framtida sysselsättningen, detta kommer innehålla praktik eller studier detta efter behandlingsplanens målsättningar.

För de klienter med missbruksproblematik kommer Anonyma Narkomaner vara ett självklart inslag i schemat, där regelbundet mötesgående, skaffa en sponsor samt att jobba med densamma i 12-stegs programmet. Kvinnomötet på torsdagar kommer vara obligatoriskt för de kvinnor som placeras då vi tror kvinnor bäst guidar andra kvinnor i tillfrisknandet detta kommer ingå i behandlingsplanen som för övrigt kommer anpassas efter klientens behov. De första 6-9 månaderna kommer således innehålla en hel del struktur med fokus på sysselsättning, missbruk och kriminalitet och hur vi tillsammans ska hitta vägar för att hålla oss borta från det.

Sista delen (fas 1) är man i när allt fungerar runt den boende, där man är på väg från praktik till ett arbete eller studierna och man är självgående med ekonomi, NA/AA möten ett fungerande sponsorskap, ordning på ekonomin och boendet i egna bostaden fungerar tillfredställande.

Vi har i dagsläget flertalet lägenheter i föreningens regi.

Vi har erfarenheter av att inleda relationer inte fungerar och under första året inte är att rekommendera, så under vistelsen hos oss inleds inga relationer varken på föreningen eller inom NA/AA inga gamla dåliga relationer återupptas samt alla besök i lägenheten tas upp och diskuteras med oss på föreningen

Vi har under åren byggt upp ett gediget kontaktnät på arbetsförmedlingen, arbetsmarknaden, näringslivet samt att Delectus Kalmar driver egen verksamhet med catering, konferens och mark och anläggning

Vi har det gångna året jobba hårt med våra sponsor/företagspaket och på så sätt lyckats få ett antal företag att både sponsra Concept Delectus med pengar och erbjuda sin hjälp när det är dags att ta steget vidare in i arbetslivet med praktikplatser. Detta arbete är ständigt pågående och vi växer hela tiden och har möjlighet att tillgodose de behov som uppkommer.

Detta år som gått har vi satsat på föreningens barngrupp där vi avsätter varannan Lördag och har aktiviteter med våra barn. Vi har detta året besökt Skälby, Leos lekland, Lattjoland, badhus, djurparken och Liseberg.

Anledningen till starten av barngruppen var att överbrygga svårigheterna man kan stöta på i relationen med sina barn när man ska ta steget till ett liv utan alkohol och droger. Idag är det en fantastisk grupp vi har varannan måndag där barnen känner trygghet och gemenskap med oss som vuxna och med varandra i barngruppen. kostnad 500kr/dygnet vårdinsats 5000kr hyra.

KONTAKTA OSS PÅ DELECTUS