STADGARNA I FÖRENINGEN

 • Namn och syfte – Föreningens syfte är att genom hjälp till självhjälp hålla sig hederlig och drogfri och verka för ett drogfritt samhälle.

 • 1. Att genom samhällsinriktad verksamhet arbeta för en minskning av nyrekrytering av drogmissbruk och kriminalitet.

 • 2. Att genom kamratstöd, kontaktverksamhet och rådgivning för medlemmar, hjälpa medlemmarna att utvecklas till ansvarsfulla samhällsmedborgare och främja deras drogfrihet, personliga utveckling, sociala upprättelse, deras återinträde, delaktihet i samhällslivet och på sikt ut i arbetsmarknaden.

 • 3. Föreningens deviser är hederlighet, vilket innebär att medlemmarna inte begår brott. Medelmmen är ärlig mot sig själv och andra och följer gällande lag och uppträder som ett föredöme för andra.

 • 4.Drogfrihet innebär att medlemmen avhåller sig från att använda alkohol, narkotika eller andra sinnesförändrande droger samt att medlemmen ej är påverkad av sådana medel vid medverkan i verksamhets lokaler och aktiviteter. Substitutionsmedicin är tillåten men dock inte Bensodiazepiner eller liknande preparat. Styrelsen har ingen nollgräns vad gäller alkohol om inte man har ett eget beroende.

 • 5. Solidaritet innebär att medlemmen är tillgänglig för sina medmänniskor och hjälper till i föreningens syfte att verka för utveckling.

 • 6. Föreningen är obunden i politiska och religiösa frågor.

 • 7. Föreningens verksamhet skall i alla delar präglas av öppenhet, ansvarskänsla och respekt för mänskliga rättigheter.

 • 8. Föreningen är inte anknuten till några andra föreningar eller organisationer.

 • 9. Verksamheten skall kännetecknas av engagemang, förståelse, personlig utveckling, samverkan och långsiktighet mellan myndigheter och den enskilde.

 • 10. Alla medlemmar ska ta sitt eget ansvar i verksamhetens stadgar. Målsättningen är att integrera medlemmar ut i våra sociala företag som är knutna till verksamheten och ut i näringslivet.

 • 11. Vi skall samverka med berörda myndigheter endligt våra principer och värderingar där männsikan tar makten över sitt eget liv. Socialt arbete med människor innebär ofta att experten ger behandling till klienten som är passiv och bidragsberoende. Inom Delectus är arbetsmetoden den motsatta. Den är processorienterad, deltagarstyrd och bygger på hjälp till självhjälp utifrån individen och gruppen. En människa i utanförskap är maktlös på flera sätt i förhållande till offentliga tjänstemän, arbetsgivare och människor som är etablerade i samhället. Han/hon är även maktlös i förhållande till sig själv vilket visar sig i dålig självkänsla.

 • 12. Erfarenheten spelar en avgörande roll i arbetet med att stötta människor som brutit med missbruk och kriminalitet. Vi är övertygade om att egna erfarenheter spelar en stor roll när det gäller att ge människor hopp och visa att det går att ta makten över sitt liv och få en värdig plats i samhället.

 • 13. Allt överskott i budget och ekonomi skall förbrukas eller läggas på investeringar på föreningen i lokaler, inventarier och i de sociala företagen.

 • 14. Minst 6 månader dokumenterad drogfrihet samt ansvarstagande, deltagande i föreningens struktur genom praktik på föreningen för att få anställning i föreningen eller i de sociala företagen eller för att slussas ut i näringslivet.

 • 15. Målsättningen är att det ska finnas mångfald i styrelsen och att inte alla behöver ha missbruksbakgrund och erfarenheter av kriminalitet enlig Concept Delectus.

 • 16. Medlemsavgiften är 50kr för alla medlemmar.